For å kartlegge grunnforhold utfører vi blant annet sondeboringer, fjellkontrollboringer, augerboring, rørboring og prøvetaker, samt prøvebrønner for grunnvann. Boringen utføres i både løsmasser og berg. Boreprofiler dokumenteres på protokoller og jordprøver tørrsiktes. Undersøkelsesmetoder og resultater beskrives i en datarapport.

Brønner etableres også for kartlegging av grunnvanns kvalitet og mengder. Vi utfører også boringer og brønner for miljøundersøkelser. For sikring av større anlegg utfører vi prøvepumping, beskrivelse og forslag til sikring og klausulering av grunnvannsbrønner.