Rammede stålrør kan grovt deles i to bolker. Peler med diametere <Ø323 (Såkalte RR-peler) og peler med diameter >Ø323 (grove stålrørspeler).

Peler med mindre dimensjoner (Ø114-Ø323), såkalte RR-peler, leveres i ulike stålkvaliteter S440/460 og S550. Pelene er tykkvegget og det tas ut bæring på stålet. Disse pelene skjøtes med hyleskjøter og kan være ett godt alternativ til betongpeler.

Peler med dimensjoner fra Ø406 mm til Ø1220 mm brukes ofte for bruer og kaikonstruksjoner. Pelene kan ramme lukket, med en grus- eller bergsko i spissen, eller de kan rammes åpne. Pelene skjøtes ved sveising og dette kan være tidkrevende, spesielt hvis godstykkelsen er stor. Etter ramming tømmes vanligvis stålrøret for eventuelle masser eller vann, armeres og støpes ut.

Alt etter dimensjoner og armering kan stålrørspelen dimensjoneres til å kunne ta store laster og momenter.

Peletypen egner seg best når det:

  • er store laster
  • er ramming gjennom fylling og grove steinmasser
  • er store bergdybder
  • ikke finnes stabilitetsproblemer
  • peles fra flåte.

Dimensjonerende kapasitet for stålrørspeler ligger mellom 1000 -16000 kN.

Datablad: Borede/rammede stålrørspeler <323
Datablad grove stålrør: Datablad-Stålrør >323