I avdeling Hallingdal, har vi tradisjoner tilbake til 1952 med boring av brønner. Hallingdal Bergboring AS, var i sin tid en pioner på området, og har gjennom tiden sørget for sikker vannforsyning til fornøyde kunder over store deler av landet

Grunnvann i borebrønner har normalt god beskyttelse mot forurensing. Kort avstand til forbruker gir enkle og sikre anlegg til gunstig kostnad. Borebrønner er derfor egnet som vannforsyning til spredt bebyggelse som gardsbruk, hus og hytte. Små og middels vannforsyningsanlegg kan normalt etableres der forholdene ligger til rette for det. Vanlig boredyp er 40 – 120 meter med borediameter 140 millimeter.
Overflatevann og løsmasser holdes ute fra brønnen ved at det settes et foringsrør fra terreng og minimum 1 meter ned i fast berggrunn. Videre boring utføres som uforet hull og grunnvannet kan derfor strømme inn i brønnen gjennom sprekkesoner i berggrunnen. Boreprofil og brønndata dokumenteres på protokoll som sendes kunden med kopi til Norges geologiske undersøkelse 50 års erfaring fra brønnboring og moderne utstyr gjør oss i stand til å skaffe også deg vann.